IMGD-modellen

(gruppteorin i UGL-2008)

Will Schütz teori FIRO gäller numera endast på individnivå medan Susan Wheelans teori IMGD: An Integrative Model of Group Development är den gällande gruppteorin i nya UGL. Den största skillnaden mellan teorierna är att FIRO handlar enbart om process medan IMGD handlar både om process samt produktion.

Susan Wheelan har även tagit fram testet GDQ, Group Development Questionnaire, vilket fastställer arbetsgruppens utvecklingsfas.

De fem stadierna eller faserna i IMGD är;
• Fas 1 Tillhörighet och trygghet
• Fas 2 Opposition och konflikt
• Fas 3 Tillit och struktur
• Fas 4 Arbete och produktivitet
• Fas 5 Gruppens upplösning

Fas 1 kännetecknas av ett starkt beroende till ledaren. Individerna är otrygga och även rädda inför vad som sker. Ansvarstagandet är lågt på grund av risken att göra fel. Ingen vill sticka ut på grund av risken att då inte få vara med, att tillhöra. Uppgiften är inte prioriterad utan det viktigaste är att bli accepterad.

Fas 2 kännetecknas av en befrielse, ett oberoende från ledaren. Detta gör att ledaren ifrågasätts samtidigt som individerna börjar rollsöka varandra. Gruppen försöker att skapa egna värderingar och normer. Detta leder ofta till konflikter och om dessa inte löses går gruppen oftast tillbaka till föregående fas.

Fas 3 kännetecknas av ett ömsesidigt beroende. Nu är inte de individuella behoven som status, kompetens, revir och inflytande det viktigaste utan nu flyttas fokus till uppgiften. En stark känsla av tillit råder i gruppen.

Fas 4 kännetecknas av ett otroligt effektivt samarbete i gruppen. Gruppen blir ett högpresterande team med mera kreativitet och glädje.

Fas 5 kännetecknas av kritiska utvärderingar, vad gick bra som vi tar med oss till nästa projekt, vad bör vi rätta till. Feedback och känslor uttrycks naturligt mellan individerna.

Ledaren har 50% av ansvaret för gruppens framgång eller misslyckande. Resten beror på medlemmarna och yttre förhållanden. Ledaren behöver vara flexibel i sitt ledarskap, grupper i olika stadier kräver olika beteenden. När gruppen mognar är det viktigt att vara prestigelös runt ledarrollen och att lita på gruppen.