Tjänster

Vår verksamhet syftar till att skapa mogna och trygga organisationer och företag. Vi arbetar utifrån ett helhetstänkande som bygger på samspelet mellan organisationen, ledarskapet, gruppen och individen. Vi ser oss inte som renodlade specialister med färdiga lösningar, utan mera som experter på att driva förändringar och att förmedla kunskaper som ökar våra kunders förmåga att själva utveckla sina egna organisationer.

UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) – En processinriktad utbildning där du som ledare eller gruppmedlem når en ökad förståelse för hur du och andra fungerar i olika situationer.

Gruppen & Jag – En processinriktad utbildning i medarbetarskap för dig som inte har någon arbetsledande befattning. Syftet är att ge kunskaper och insikter om de villkor och spelregler som gäller för att åstadkomma effektivt samarbete. Kursen vill uppmuntra till nytänkande och personlig utveckling.

Lagutveckling/teambuilding – Kan beskrivas som en process vilken syftar till att utveckla en ny eller existerande arbetsgrupp. Ett av målen kan vara att skapa ett moget och tryggt lag som utvecklas till ett högpresterande team enligt fas 4 i Susan Wheelans teori IMGD (Integrative Model of Group Development)

GDQ (Group Development Questionnaire) – Är ett statistiskt, reliabelt test som mäter hur gruppen fungerar samt vad den behöver arbeta med för att komma vidare i processen.

SDI (Strength Deployment Inventory) – Ett verktyg som ger dig insikter om dig själv och hur du hanterar olika situationer.